Audyt

Audyt i inne usługi poświadczające

 

Badanie sprawozdań finansowych i usługi poświadczające to fundamenty, na których zbudowaliśmy naszą firmę. Realizując blisko 300 projektów audytorskich rocznie wypracowaliśmy metodykę pracy, w której centrum znajdują się potrzeby klientów funkcjonujących w skomplikowanym otoczeniu biznesowym i prawnym.

 

Naszą ambicją jest tworzenie wartości dodanej usługi badania sprawozdania finansowego, tak aby proces audytu był nie tylko spełnieniem obowiązku ustawowego, ale przede wszystkim narzędziem do oceny efektywności zarządzania. Takie podejście doceniają nasi klienci.

 

HLB M2 Tax & Audit jest firmą audytorską nr 3697 spełniającą wymogi formalne określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016, poz. 1047) oraz w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz. 1089).

 

Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwalają nam oferować szeroki zakres usług audytorskich i usług atestacyjnych, obejmujących m.in.:

 

 • badanie sprawozdania finansowego
 • przegląd sprawozdania finansowego
 • uzgodnione procedury audytorskie
 • audyty specjalnego przeznaczenia zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych (m.in. badanie planu przekształcenia, badanie planu połączenia, badanie planu podziału, badanie sprawozdania założycieli, badanie poprawności wyceny wkładów niepieniężnych)
 • opracowanie części finansowej prospektu emisyjnego
 • poświadczenie poprawności wyliczenia współczynnika zużycia energii elektrycznej (GVA)
 • audyt wydatkowania dotacji
 • ocena systemu zarządzania ryzykiem w TFI
 • due diligence (finansowe i podatkowe)

 

Partner odpowiedzialny za linię produktową: maciej.czapiewski@hlbm2.pl

 

 

Jednostki zainteresowania publicznego (JZP)

 

Do obsługi jednostek zainteresowania publicznego powołaliśmy odrębny podmiot: HLB M2 Audit PIE (Public Interest Entities). Partnerzy z największym doświadczeniem prowadzą dedykowane jednostkom zainteresowania publicznego projekty audytorskie, wśród których są:

 • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF
 • przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF
 • ocena bezpieczeństwa systemu przechowywania aktywów klientów domów maklerskich

 

Partner odpowiedzialny za linię produktową: maciej.czapiewski@hlbm2.pl

 

 

Audyt wewnętrzny

 

Będąc podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych HLB M2 Tax & Audit spełnia kryteria niezależnego zewnętrznego usługodawcy w rozumieniu art. 275 ustawy o finansach publicznych. Pełniąc rolę audytora wewnętrznego koncentrujemy przede wszystkim na efektywności funkcji audytu wewnętrznego, a nie tylko na zgodności procedur kontrolnych z wymogami przepisów prawa. Przyczyniamy się do sprawniejszego funkcjonowania jednostek samorządowych. Nasze zaangazowanie jest uzależnione od potrzeb jednostki i może przybrać następujące formy:

 • audyt wewnętrzny – ocena efektywności działań komórki audytu wewnętrznego
 • audyt wewnętrzny – pełnienie funkcji audytora wewnętrznego

 

Partner odpowiedzialny za linię produktową: robert.szumlicz@hlbm2.pl

 

                                  Źródło: KIBR.org.pl