Image

Doradztwo podatkowe

Wierzymy, że wiedza i doświadczenie biznesowe są podstawami do świadczenia usług zgodnych z oczekiwaniami klientów. Jednak dopiero zastosowanie indywidualnego podejścia i nieszablonowego myślenia dają gwarancję efektywnego rozwiązania problemów związanych z rozliczeniami podatkowymi. 

Naszą ambicją jest kompleksowe wsparcie klientów we wszystkich obszarach specjalizacji doradców podatkowych HLB M2 obejmujących m.in.:

Bieżące doradztwo podatkowe

Służymy kompleksowym wsparciem w zakresie podatkowych aspektów transakcji i zdarzeń gospodarczych oraz w zakresie poprawnych rozliczeń podatkowych. Obejmuje ono rozwiązywanie bieżących problemów m.in. z zakresu:

 • Podatków dochodowych
 • Podatków pośrednich (VAT, akcyzy i cła)
 • Podatków pracowniczych

Przeglądy i audyty podatkowe

Oferujemy weryfikację prawidłowości rozliczeń podatkowych w celu identyfikacji i ograniczenia lub wyeliminowania nieprawidłowości i potencjalnych ryzyk podatkowych. Przegląd podatkowy może zostać przeprowadzony w zakresie wybranego obszaru działalności, okresu rozliczeniowego bądź kategorii zdarzeń. W ramach przeprowadzonej weryfikacji wskazujemy również na potencjalne obszary, gdzie możliwe jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Due diligence podatkowe

Przeprowadzamy badania due diligence w zakresie podatków, mające na celu identyfikację ewentualnych ryzyk podatkowych wynikających z rozliczeń podmiotu objętego due diligence, zarówno  na zlecenie inwestora, jak i sprzedającego (vendor due diligence).

Dokumentacja cen transferowych – opracowanie i aktualizacja

Wsprcie w zakresie dokumentacji cen transferowych obejmuje m.in.

 • sporządzanie i aktualizację dokumentacji cen transferowych,
 • wsparcia podatnika w przypadku kontroli podatkowej / kontroli skarbowej,
 • prowadzenie szkoleń z obszaru cen transferowych,
 • planowanie, przeglądy i inne działania związane z polityką cen transferowych.

Podatki międzynarodowe

Oferowane przez nas usługi obejmują m.in. przeglądy i analizy transakcji lub struktur międzynarodowych w aspektach:

 • prawidłowości zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • skutków transakcji międzynarodowych,
 • analizie transakcji z punktu widzenia obciążeń podatkiem u źródła w Polsce i za granicą oraz pomocy w minimalizacji obciążeń podatkiem u źródła.

Dzięki członkostwu w sieci HLB International zrzeszających firmy doradcze z całego świata, mamy możliwość zapewnienia analizy transakcji również z punktu widzenia zagranicznych regulacji podatkowych.

Opinie podatkowe

Oferujemy analizę zagadnień z wybranego obszaru prawa podatkowego bądź konsekwencji podatkowych wskazanej transakcji.

Restrukturyzacje podatkowe

Nasze wsparcie może obejmować doradztwo, opinie lub analizy w zakresie:

 • Planowanego połączenia lub podziału
 • Likwidacji spółki
 • Przekształcenia formy prawnej
 • Reorganizacji grupy kapitałowej

Planowanie podatkowe

Celem tej usługi jest minimalizowanie obciążeń podatkowych w ramach obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Nasze prace mogą obejmować m.in.:

 • Przegląd podatkowy w celu zidentyfikowania obszarów do optymalizacji
 • Stworzenie optymalnej z podatkowego punktu widzenia struktury grupy kapitałowej
 • Opracowanie najkorzystniejszej podatkowo struktury finansowania działalności w ramach grupy kapitałowej

Podatkowe aspekty fuzji i przejęć

Nasi klienci mogą liczyć na efektwne wsparcie na etapie planowania i prowadzenia fuzji i przejęć, obejmujące m.in.:

 • Due diligence podatkowe
 • Strukturyzację podatkową działalności podmiotu lub grupy kapitałowej
 • Tworzenie optymalnych podatkowo struktur przed transakcją
 • Wykorzystanie strat podatkowych

Wnioski o indywidualne interpretacje podatkowe

Wsparcie naszych ekspertów w tym zakresie obejmuje:

 • pomoc w przygotowaniu wniosków o pisemną interpretację przepisów prawa do Ministra Finansów
 • pomoc w zakresie wykorzystania środków zaskarżania niekorzystnej interpretacji Ministra Finansów

Postępowania podatkowe

Oferujemy wsparcie w toku kontroli skarbowej i podatkowej oraz w kontaktach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej na wszystkich szczeblach toczących się postępowań, w tym również w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wsparcie w sporządzaniu deklaracji podatkowych (tax compliance)

Nasi klienci mogą liczyć na:

 • pomoc w przygotowaniu deklaracji podatkowych
 • pomoc w procesie rejestracji VAT podmiotów zagranicznych
 • wsparcie w wypełnianiu obowiązków z zakresu VAT na terenie Polski (VAT compliance)
 • przygotowanie deklaracji VAT, VAT-UE, raportów Intrastat, Jednolitego Pliku Kontrolnego

Szkolenia podatkowe

Polski system prawa podatkowego charakteryzuje się wielką zmiennością. Doradcy podatkowi HLB M2 na bieżąco śledzą zmiany w aktach prawnych, orzecznictwie, interpretacjach przepisów. Tą wiedzą dzielimy się z klientami zarówno w formie konsultacji, jak i też szkoleń z wybranych zakresów prawa podatkowego i zmian w przepisach podatkowych. Szkolenia mogą być prowadzone zarówno jako w formie otwartej, jak i dedykowanej, dostosowanej do charakteru i zakresu działalności konkretnego klienta.

Specjalizacja

VAT

Dokumentacje podatkowe

CIT

Interpretacje indywidualne

Podatek acyzowy

Due diligence podatkowe

Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt