Image

Audyt i usługi poświadczające

Badanie sprawozdań finansowych i usługi poświadczające to fundamenty, na których zbudowaliśmy grupę HLB M2. Realizując blisko 300 projektów audytorskich rocznie wypracowaliśmy metodykę pracy, w centrum której znajdują się potrzeby klientów prowadzących działalność w skomplikowanym otoczeniu biznesowym i prawnym.

Naszą ambicją jest tworzenie wartości dodanej usługi badania sprawozdania finansowego, tak aby proces audytu był nie tylko spełnieniem obowiązku ustawowego, ale przede wszystkim narzędziem do oceny efektywności zarządzania biznesem. Takie podejście doceniają nasi klienci.

Wyspecjalizowane podmioty grupy HLB M2:

 • HLB M2 sp. z o.o.,
 • HLB M2 sp. z o.o. Tax & Audit sp.k.
 • HLB M2 Audit PIE sp. z o.o.

są firmami audytorskimi spełniającymi wymogi formalne określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wiedza i doświadczenie naszych ekspertów pozwalają nam oferować szeroki zakres usług audytorskich i usług atestacyjnych, obejmujących m.in.:

 • badanie sprawozdania finansowego według polskich i międzynarodowych standardów (MSSF)
 • przegląd sprawozdania finansowego
 • uzgodnione procedury audytorskie
 • audyty specjalnego przeznaczenia zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych (m.in. badanie planu przekształcenia, badanie planu połączenia, badanie planu podziału, badanie sprawozdania założycieli, badanie poprawności wyceny wkładów niepieniężnych)
 • opracowanie części finansowej prospektu emisyjnego
 • poświadczenie poprawności wyliczenia współczynnika zużycia energii elektrycznej (GVA)
 • audyt wydatkowania dotacji
 • ocena systemu zarządzania ryzykiem w TFI
 • ocena bezpieczeństwa systemu przechowywania aktywów klientów domów maklerskich
 • due diligence (finansowe i podatkowe)

Audyt jednostek zainteresowania publicznego (JZP)

Do obsługi jednostek zainteresowania publicznego powołaliśmy odrębny podmiot: HLB M2 Audit PIE sp. z o.o. Do realizacji projektów na rzecz jednostek zainteresowania publicznego dedykowani są partnerzy i menedżerowie posiadający największe doświadczenie. Zakres naszej specjalizacji obejmuje m.in.:

 • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF
 • przeglądy sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSR/MSSF
 • doradztwo w zakresie MSR/MSSF

Audyt wewnętrzny

Będąc podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych HLB M2 sp. z o.o. Tax & Audit sp.k. spełnia kryteria niezależnego zewnętrznego usługodawcy w rozumieniu art. 275 ustawy o finansach publicznych. Pełniąc rolę audytora wewnętrznego koncentrujemy przede wszystkim na efektywności funkcji audytu wewnętrznego, a nie tylko na zgodności procedur kontrolnych z wymogami przepisów prawa. Przyczyniamy się do sprawniejszego funkcjonowania jednostek samorządowych. Nasze zaangazowanie jest uzależnione od potrzeb jednostki i może przybrać następujące formy:

 • audyt wewnętrzny – ocena efektywności działań komórki audytu wewnętrznego
 • audyt wewnętrzny – pełnienie funkcji audytora wewnętrznego

Specjalizacja

Badanie sprawozdań finansowych wg MSSF

Opracowanie części finansowej prospektu emisyjnego

Due diligence finansowe i podatkowe

Ocena systemów zarządzania ryzykiem TFI

Uzgodnione procedury audytorskie

Forensics

Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt