Image

Doradztwo biznesowe

Eksperci HLB M2 oferują szeroki zakres usług doradczych skierowanych do przedsiębiorstw i ich właścicieli, podmiotów rynku finansowego i działów księgowo-finansowych firm. Wyróżnia nas indywidualne podejście do każdego projektu, elastyczność i chęć dopasowania naszych rozwiązań do potrzeb klientów.

Wyceny i weryfikacja wycen

Nasi eksperci specjalizują się w usługach wycen przedsiębiorstw, spółek kapitałowych (akcji i udziałów), zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz innych aktywów, w tym wartości niematerialnych, portfeli wierzytelności i innych instrumentów finansowych.  Usługi te świadczymy m. in. na rzecz właścicieli chcących poznać wartość swojego biznesu, dla potrzeb transakcyjnych w celu ustalenia ceny aktywów oraz dla funduszy inwestycyjnych w celu ustalenia wartości aktywów funduszu do sprawozdania finansowego.

Sporządzamy i weryfikujemy testy na utratę wartości. Korzystając ze wsparcia działu audytu dokonujemy badania wycen dla potrzeb planu połączenia / planu przekształcenia, jak i uzasadnienia decyzji biznesowych.

Odpowiadamy na potrzeby naszych klientów poprzez kompleksowe rozpoznanie przedmiotu wyceny, dopasowanie i zastosowanie adekwatnej metody spośród metod rynkowych, dochodowych, majątkowych i innych. Rzetelnie sporządzona wycena pozwala na rozpoznanie potencjału przedsiębiorstwa i dalsze zarządzanie jego wartością poprzez dokonywanie trafnych decyzji biznesowych.

Analizy zasadności decyzji biznesowych

Skutki działań reorganizacyjnych bądź decyzje biznesowe o strategicznym znaczeniu mogą wymagać dodatkowego uzasadnienia w formie potwierdzenia przez niezależny podmiot. Odpowiadając na takie zapotrzebowanie naszych Klientów, sporządzamy analizy, pozwalające na uzasadnienie racjonalności decyzji biznesowych przed organami podatkowymi, wierzycielami lub nadzorem właścicielskim. W pracach analitycznych wykorzystujemy wiedzę i kompetencje biegłych rewidentów i doradców podatkowych. Oferujemy przygotowanie szerokiej gamy analiz i raportów, wśród nich:

 • strategia działania przedsiębiorstwa,
 • analiza finansowa i analiza strategiczna przedsiębiorstwa,
 • analiza projektu inwestycyjnego,
 • analiza rynkowych warunków transakcji, w tym emisji obligacji, sprzedaży akcji / udziałów,
 • fairness opinion – analiza finansowych warunków transakcji,
 • test prywatnego inwestora (TPI) dla podmiotów sektora finansów publicznych.

Due diligence

Niezbędnym elementem procesu transakcyjnego staje się due diligence – wielopłaszczyznowa analiza kondycji przedsiębiorstwa. W HLB M2 wspieramy naszych klientów w procesie due diligence finansowego (w tym księgowego) oraz podatkowego. Dział doradztwa koordynuje ten proces, współpracując z ekspertami – biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi  w celu uzyskania jak najszerszego obrazu analizowanego przedsiębiorstwa i jednoczesnego zapewnienia wysokiej jakości doradztwa potencjalnemu nabywcy/sprzedającemu. Nasze kompetencje i sprawna komunikacja czynią z nas wartościowego doradcę w procesie transakcyjnym kupna/sprzedaży przedsiębiorstwa.

Audyt śledczy i wsparcie w przeciwdziałaniu nadużyciom

Audyt śledczy

 • Przeprowadzenie kompleksowego audytu śledczego na podstawie otrzymanych zgłoszeń, podejrzeń lub zidentyfikowanych czerwonych flag (śledcza analiza danych, e-discovery, przesłuchania).
 • Weryfikacja wiarygodności i prawdziwości kwestii zgłaszanych przez pracowników i podmioty zewnętrzne (w tym zgłaszanych anonimowo), wraz z rekomendacjami co do dalszych kroków postępowania.

Wsparcie w zapobieganiu nadużyciom

 • Opracowanie i wsparcie we wdrożeniu polityk antyfraudowych, kodeksu antykorupcyjnego (m. in. w kontekście projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych)
 • Przegląd i ocena wybranych procesów biznesowych, polityk i procedur pod kątem skuteczności przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.
 • Zaprojektowanie systemu zgłoszenia nieprawidłowości (tzw. hotline, whistle-blower line), wsparcie w jego wdrożeniu.
 • Doradztwo w zakresie zapewniania zgodności z regulacjami (compliance).

Wsparcie w sprawach spornych i postępowaniach sądowych

 • Sporządzenie opinii i analiz w postępowaniach sądowych, postępowań arbitrażowych, mediacji.

Wywiad gospodarczy (OSINT)

 • Wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych poprzez weryfikację potencjalnych kontrahentów, sprawdzenie istnienia konfliktu interesów w oparciu o dostępne źródła informacji.

Inne usługi doradcze

Nasze kompetencje pozwalają oferować również szeroki zakres innych usług doradczych, takich jak:

 • doradztwo w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie działalności społecznie odpowiedzialnej i jej wpływu na wartość przedsiębiorstwa,
 • doradztwo w zakresie ciągłości działania przedsiębiorstwa,
 • przygotowanie i weryfikacja biznesplanów, wraz z analizą strategiczną i finansową,
 • przygotowanie prognoz finansowych i modelowanie finansowe, w tym do przygotowania biznesplanów,
 • ocena projektów inwestycyjnych i przedsięwzięć biznesowych,
 • analizy strategiczne,
 • analizy finansowe,

Elastycznie dopasowujemy się do potrzeb klientów odpowiadając na każde, nawet niekonwencjonalne i niewskazane powyżej zapotrzebowanie. 

Specjalizacja

Wyceny wartości spółki

Ocena / przygotowanie biznesplanu

Due diligence finansowe i podatkowe

Testy na utratę wartości

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Forensics

Image

Zapraszamy do kontaktu

Zespół ekspertów HLB M2 chętnie odpowie na pytania
Kontakt